Regulamin przyjmowania uczniów

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół muzycznych i placówek artystycznych (Dz. U. 11. z 2011 roku nr 142, poz. 831)

§1 

O przyjęcie do:

1. klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat,                     który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 9 lat;
2. klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat,                        który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

§2

1. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają podanie (załącznik nr 1)                   o przyjęcie do szkoły.
2. Do podania należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, oraz odpisy ocen za I półrocze.
3. Podanie składa się w terminie – od dnia 1 marca do lekcji przygotowawczej danego roku kalendarzowego.

§3

1. Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności.
2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, w tym warunków psychofizycznych                        i predyspozycji kandydata do nauki gry na określonym instrumencie poprzez wykonanie przez niego następujących zadań:
1) rozpoznawanie rejestrów brzmieniowych;
2)rozpoznawanie kierunku melodii;
3)określenie liczby słyszanych dźwięków zagranych harmonicznie;
4)rozpoznawanie trybu melodii;
5)rozpoznawanie akordów dur i moll;
6)odtwarzanie zagranej melodii głosem;
7)odtwarzanie eksponowanych rytmów przez klaskanie.

Nauka w PSM trwa:

6 lat dla uczniów rozpoczynających naukę w wieku 6-9 lat
4 lata dla uczniów rozpoczynających naukę w wieku 10-16 lat

Szkoła proponuje naukę gry na następujących instrumentach:
w dziale sześcioletnim (6)
– fortepian
– skrzypce
– akordeon
– klarnet
– flet
– gitara
– perkusja
w dziale czteroletnim (4)
– akordeon
– klarnet
– saksofon
– flet
– gitara
– perkusja

§4

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli tej szkoły                    komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,  z uwzględnieniem kryteriów przyjęć;
2)przeprowadzenie badania przydatności.
3. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół badania przydatności, obejmujący           w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane przez nich oceny.
4. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 3, komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali      wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazuje listę Dyrektorowi szkoły.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 3, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia.  Prace egzaminacyjne kandydatów z danego roku są przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym było przeprowadzone badanie przydatności.

§5

1. Dyrektor szkoły, na podstawie wyniku kwalifikującego, o którym mowa w §4 ust. 4, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły.
2. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły do końca czerwca.

§6

1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do  klasy wyższej niż pierwsza.
2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być             przyjęty.
3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły spośród                     nauczycieli szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności        ocenę predyspozycji i poziom umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół Dyrektorowi szkoły.

podanie kandydata 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieobecności

W dniach 18-22.02.2019r. nieobecna p. Karine Owsepian
w dniu 21.02.2019 r.- nieobecna p. Magdalena Pałgan

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: psmostrowiec@wp.pl
tel: 41 262 09 10