RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  • administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia ul Iłżecka 47,27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • każdy rodzic lub opiekun prawny ucznia posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  • rodzic lub opiekun prawny ucznia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U.UE.L.2016.119.1), został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w naszej szkole.

Inspektorem Danych osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrztskim, ul. iłżecka 47, 27- 400 Ostrowiec Św. jest p. Jerzy Tofel 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

e-mail: iod@psm.ostrowiec.pl

 

Nieobecności

W dniach 25-28.10.2022r. nieobecna p. Karine Owsepian

W dniach 18.10 – 10.11.2022r.  nieobecna p. Katarzyna Fudalej, biblioteka nieczynna

W dniach 19 – 21.10.2022r. nieobecna p. Magdalena Pałgan – Wróbel

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: sekretariat@psm.ostrowiec.pl
tel: 41 262 09 10